Mission

Plus 30 års praktisk erfaring og tilegnet viden indenfor import/export, design & produktion og salg af hifi. Oven i hatten følger også projektering (akustik, sikkerhed og teknik) og salg af proaudio installationer til venues og teatre.

Vi syntes der er behov for og plads til hifi forretninger med et anderledes værdisæt. Audio Fidelity kom til verdenen fordi vi gerne tilbyde produkter til ligesindede, der har en interesse for musik reproduktion af høj kvalitet.

 

Audio Fidelity handler med langtids holdbare produkter hvor producenterne kun lancerer nyheder når, der beviseligt er hørbare forbedringer. Forbedringer som højner produktets egenskaber og vil formidle en endnu bedre musikalsk oplevelse. Vi arbejder typisk med innovative producenter, som formår, at flytte grænserne for hvad der er muligt uden, at det koster en jetjager.

 

En anden aktivitet er opkøb af ældre grej som vi istandsætter op til fortidens standard og i nogle tilfælde giver et boost fordi det kan betale sig. Hvorfor nu det? Jo der findes emner derude som stadig kan spille op med nyere grej.

 

For nyudklækkede hifi/musik enthusiaster er det en betydelig bedre måde, at starte op på fremfor, at handle et regulært consumer produkt - det vi med et smil kalder "supermarked hifi". Det er produkter, der  nærmest altid er på tilbud eller nedsat og hvor forhandleren brillerer med termer, som "direkte til dig", spar 50%" og "ingen mellemhandlere". Nå ja Audio Fidelity er også direkte til dig "agtigt" med nogle af vores brand - men for os er det ikke en salgsparameter.


Vores fokus er på produkter i den øvre del af den mellemste prisklasse og op - men det skal give mening - og der er en øvre grænse for hvad det kan og må koste. Et vigtigt kriterie for vores valg af producenter er et regulært forhold mellem pris-, bygge- og lydkvalitet. Og så gør det heller ikke noget, at æstetikken (subjektivt) også har haft en prioritet. De fleste mærker vi handler med er typisk reference og eller "Best buy" i deres respektive kategorier. Velkommen hos Audio Fidelity.

Plus 30 years of practical experience and acquired knowledge within import / export, design & production and sale of hifi. On top of that we can add design (acoustics, safety and engineering) and sales of proaudio installations to venues and theaters.

 

We think there is a need and space for hi-fi shops with a different set of values. Audio Fidelity came alive because we want share our interest in high quality music reproduction together with people who also appreciate this.

 

Audio Fidelity deals with long-term durable products where manufacturers only launch news when there is evidence of audible improvements. Improvements that enhance the product's properties and will convey an even better musical experience. It is typically innovative manufacturers who manage to move the boundaries of what is possible without it costing a jet fighter plane.

 

Another activity is the purchase of older gear which we renovate to the standard of the past and in some cases gives a boost because it can pay off. Why is that? Beacuse there are items out there that can still play up against new equiptment. Looking at our portfolio you will find brands who has the same product in the market for ages – only upgraded when possible.

 

For newly hatched hifi / music enthusiasts it is a significantly better way to start up rather than to buy a regular consumer product - what we with a smile call "supermarket hifi". These are products that are almost always on sale and where the dealer promote terms such as "direct to you", “save 50%" and "wholesellers". Well Audio Fidelity are also directly to you "ish" with some of our brand - But for us it is not a sales parameter to promote savings. We are already known to provide the best price.

 

Our focus is on products in the upper part of the mid price range and upwards - but it must make sense - and there is an upper limit for how much it should – the price/quality match is important. And then it does not matter that the aesthetic (subjective) also has a priority. Most brands we deal with are typically reference and or "Best buy" in their respective categories. Welcome to Audio Fidelity.

mzpre4web.jpg
cdt2.jpg
m1nocover.jpg
spring2-01-800x600_611811715.jpg
Shupreme speaker.jpg
hybrid concrete trio.jpg
Handelsbetingelser
Terms & Conditions

Vi benytter en forretningsmodel hvor vi kan holde priserne på et fornuftigt og rimeligt niveau. Men det betyder så også, at vi sjældent tager grej i bytte for det er der ikke tid og råd til. Derfor skal ordet "rabat" slås op i fremmedordbogen. Grunden til det er jo ganske enkel - vi yder en service & support, garantiforpligtelserne ligger lokalt og vi har grejet på demo. Vi er en virksomhed som så mange andre med de vanlige statiske udgifter. Audio Fidelity er vores passion, hobby men er også være vort levebrød.

 

Betingelserne for, at opnå vores lave priser hvor vi matcher producenternes online priser tillagt fragt, told og moms er derfor skruet sådan sammen: forudbetaling før afsendelse, bestillinger skal forudbetales, kontant betaling ved afhentning af vare på lager eller demovare. Audio Fidelity yder ingen retur ret med mindre andet er aftalt. Dette er muligt/lovligt ref. købelovens bestemmelser og det betyder for dig de bedste priser i EU også på varer produceret uden for EU. Uanset hvad så kontakt os altid så du får den bedste pris.

 

Hovedparten af Audio Fidelity's brands har typisk tidligere kun været tilgængelig i producenternes online shops hvor samme betingelser er gældende.  Kort og godt - vi flyttet dette koncept tættere på dit dørtrin og koblet en service og support på som fjerntliggende online shops ikke kan levere. Længden af garanti er varierende fra mærke til mærke og mellem 1-6 år. Vi yder minimum 2 år på alle mærker.

We use a business model where we can keep prices at a low and reasonable level. But that also means that we rarely take old equiptment in exchange because there is not time and margins to cover up. Therefore, the word "discount" must be looked up in a foreign dictionary. The reason for that is quite simple - we provide a service & support, the guarantee commitments are local and we have the equiptment on demo. We are a company like so many others with the usual static expenses. Audio Fidelity is our passion, hobby but must also provide for our daily living expences.

 

The conditions for achieving our low prices where we match the manufacturers' online pricing with added shipping/freight, cimport tax and VAT are therefore as follows: prepayment before shipping, orders must be prepaid, cash payment upon collection of goods in stock or demo gear. Audio Fidelity grant no right of return unless otherwise agreed. This is possible / legally ref. the provisions of the Sales Act but this means for you the best prices in the EU also for goods produced outside the EU.

Therefore do always contact us for your price.

 

The majority of Audio Fidelity's brands have typically previously only been available in the manufacturers' online shops where the same conditions apply. In short, we moved this concept closer to your doorstep and connected a service and support that remote online shops cannot provide plus now you can see, touch and listen to the equiptment. The length of warranty varies from brand to brand and between 1-6 years. We provide at least 2 years on all brands.